فراهم سازی آموزش و تحصیل

توضیحات محصول

شرکت نفت سپاهان با آگاهی از نقش منابع انسانی کارآمد در دستیابی سازمان به اهدافش، با تعیین مدل شایستگی کارکنان و ارزیابی آنها در کانون های توسعه، نسبت به شناسایی نیازهای آموزشی اقدام نموده و از طریق تدوین برنامه و اجرای آموزشی کوتاه، میان و بلندمدت در تمامی سطوح نسبت به توسعه توانمندی و قابلیت آنها اقدام می نماید. آموزش های برگزار شده شامل آموزش های مهارتی، تخصصی و مدیریتی است. آموزش های مدیریتی با هدف بهبود قابلیت رهبری مدیران شرکت انجام می گیرد.