فروشسپاهان تبرید
سپاهان تبرید

سپاهان تبرید

<div> <p dir="RTL"> <strong>سپاهان تبرید</strong>، روغن کمپرسور برودتی از پایه نفتنیک مرغوب همراه با خواص دمایی پایین عالی تهیه شده و در کمپرسورهای برودتی بویژه از نوع آمونیاکی مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد. این روغن در دمای پایین به خوبی جریان داشته و روانکاری مطلوبی را فراهم می&zwnj;آورد. همچنین پایداری شیمیایی بالای آن در مقابل مواد مبرد موجب به حداقل رساندن خوردگی و تشکیل لجن در کمپرسورهای برودتی می&zwnj;شود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>