فروشروغن دنده صنعتی سپاهان پولاد
روغن دنده صنعتی سپاهان پولاد

روغن دنده صنعتی سپاهان پولاد

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده صنعتی <strong>سپاهان پولاد</strong>، روانکار ویژه با کیفیت عالی برای استفاده در گیربکس های صنعتی که در آنها مصرف روغن دنده مطابق با سطح کارآیی <span dir="LTR">&nbsp;CLP</span>توصیه شده فرموله گردیده است. استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب به همراه مواد افزودنی انتخاب شده و خاص (<span dir="LTR">EP</span>) شرایط مناسب و مطلوبی را از لحاظ روانکاری، کاهش و انتقال دما و تسهیل حرکت هنگام مصرف در گیربکس های صنعتی در شرایط متوسط تا سخت کاری فراهم سازد. این روغن در گریدهای <span dir="LTR">ISO ۶۸</span> تا <span dir="LTR">ISO ۱۰۰۰</span> قابل عرضه خواهد بود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان پولاد PG
سپاهان پولاد PG

سپاهان پولاد PG

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده صنعتی تمام سنتزی <strong>سپاهان</strong> <strong>پولاد </strong><strong><span dir="LTR">PG</span></strong> با پایه پلی آلکلین گلایکول <span dir="LTR">PAG</span> و مواد افزودنی ویژه برای طیف وسیعی از کاربری هایی که نیاز به روغن های دنده کاملاً سینتتیک دارند، توصیه می گردد. روغن سپاهان پولاد <span dir="LTR">PG</span> در شرایط بسیار سخت عملیاتی کارایی مطلوبی از خود نشان داده و در مقایسه با روغن های دنده دارای پایه معدنی عمر طولانی تر، خواص روانکاری بهتر و مصرف پایین تر انرژی دارد. به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوبات و لجن های اسیدی، استفاده از این روغن موجب پاکیزگی سیستم و کارآیی بهتر دستگاه خواهد شد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان پولاد F
سپاهان پولاد F

سپاهان پولاد F

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده <strong>سپاهان پولاد </strong><strong><span dir="LTR">F</span></strong>، روانکار با کیفیت عالی به منظور&nbsp; روانکاری چرخ دنده های صنعتی تحت فشار و شرایط سخت کاری طراحی و فرموله شده است. ترکیب دو خاصیت ظرفیت تحمل بار و ضد سایش بالا موجب عملکرد مناسب این روغن در چرخ دنده ها و سایر کاربرد های صنعتی گردیده است.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسنتزی سپاهان پولاد SHC
سنتزی سپاهان پولاد SHC

سنتزی سپاهان پولاد SHC

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده صنعتی تمام سنتزی <strong>سپاهان پولاد </strong><strong><span dir="LTR">SHC</span></strong> حاوی روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی ویژه برای طیف وسیعی از کاربریهایی که نیاز به روغن دنده کاملا سینتتیک دارند، توصیه میگردد. روغن سپاهان پولاد <span dir="LTR">SHC</span> در شرایط بسیار سخت عملیاتی کارایی مطلوبی از خود نشان داده و در مقایسه با روغن های دنده دارای پایه معدنی عمر طولانی تر، خواص روانکاری بهتر و مصرف پایین تر انرژی دارد. به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوبات و لجن های اسیدی، استفاده از این روغن موجب پاکیزگی سیستم و کارایی بهتر دستگاه خواهد شد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>