فروشروغن سپاهان توربو
روغن سپاهان توربو

روغن سپاهان توربو

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان توربو</strong> با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب و افزودنی های مناسب برای کاربری در توربین های بخار و آبی فرموله شده است. خاصیت جدایش سریع از آب این روغن می تواند سیستم را در مقابل زنگ زدگی و خوردگی محافظت نموده و موجب افزایش عمر سیستم گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان توربو X
روغن سپاهان توربو X

روغن سپاهان توربو X

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان توربو </strong><strong><span dir="LTR">X</span></strong> با استفاده از روغن پایه و افزودنی های مناسب برای کاربری در توربین های بخار و گازی فرموله شده است. خاصیت جدایش سریع از آب این روغن می تواند سیستم را در مقابل زنگ زدگی و خوردگی محافظت نموده و موجب افزایش عمر سیستم گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سولار توربو
روغن سولار توربو

روغن سولار توربو

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سولار توربو</strong> با استفاده از روغن پایه گروه <span dir="LTR">III</span> و مواد افزودنی مناسب برای کاربری در توربین های گازی با شرایط کاری بسیار سخت طراحی و فرموله شده است. این روغن همچنین در روانکاری توربو کمپرسورها که روغن توربین با عملکرد بالا مورد نیاز است قابل کاربرد می باشد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>