فروشروغن موتور دو زمانه تارا اسپیدی
روغن موتور دو زمانه تارا اسپیدی

روغن موتور دو زمانه تارا اسپیدی

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور دو زمانه <strong>تارا اسپیدی</strong> از روغن پایه معدنی و ادتیوهای لازم، مخصوص طیف وسیعی از موتورهای دو زمانه هوا خنک از قبیل موتورسیکلت های دو زمانه، اره های برقی، ماشین های مخصوص حرکت در برف، جت اسکی، ماشین های چمن زنی و قایق های موتوری طراحی و تولید گردیده است.</p> </div> <p> &nbsp;</p>