فروشروغن موتور CNG اسپیدی
روغن موتور CNG اسپیدی

روغن موتور CNG اسپیدی

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور <strong><span dir="LTR">CNG</span></strong><strong> اسپیدی</strong> با استفاده از مواد افزودنی معتبر با سطح کارائی بالا، مناسب برای موتورهای گازسوز <span dir="LTR">CNG</span> و <span dir="LTR">LPG</span> و همچنین خودروهای سواری سبک دوگانه سوز بنزین- گاز در شرکت نفت سپاهان طراحی و فرموله گردیده است. دمای موتورهای گازسوز بالاتر از دمای موتورهای بنزینی است لذا با توجه به استفاده از ادتیوهایی با خاکستر سولفاته متوسط در این روغن، میزان رسوبات تشکیل شونده بر روی قطعات موتور به مراتب کمتر از روغن موتورهای معمولی می باشد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشاسپیدی دیزلCNG
اسپیدی دیزلCNG

اسپیدی دیزلCNG

<div> <p dir="RTL"> <strong>اسپیدی دیزل</strong><strong><span dir="LTR">CNG </span></strong>، روغنی برای انواع موتورهای ثابت و خودرویی دوگانه سوز از نوع دیزل - <span dir="LTR">CNG</span> می باشد. این روغن با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه های معدنی و مواد افزودنی مخصوص، در کاربری های متنوعی از قبیل دیزل ژنراتورهای گازی، موتورهای دوزمانه و چهارزمانه دوگانه سوز که نیاز به روغن با خاکستر سولفاته متوسط دارند، قابلیت کارکرد مطلوبی دارد. ادتیوهای بکار رفته در فرمولاسیون روغن اسپیدی دیزل<span dir="LTR">CNG </span>&nbsp;&nbsp;موجب می گردد تا ضمن محافظت از قطعات فلزی در برابر خوردگی، زنگ زدگی و سایش، عمر کارکرد مفید روغن افزایش یافته و هزینه های ناشی از توقف دستگاه و تعویض روغن و لوازم جانبی کاهش یابد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان مایساX
سپاهان مایساX

سپاهان مایساX

<div> <p dir="RTL"> <strong>سپاهان مایسا</strong><strong><span dir="LTR">X </span></strong>، روغنی برای انواع موتورهای ثابت و خودرویی دوگانه سوز از نوع دیزل - <span dir="LTR">CNG</span> می باشد. این روغن با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه های معدنی و مواد افزودنی مخصوص، در کاربری های متنوعی از قبیل دیزل ژنراتورهای گازی، موتورهای دوزمانه و چهارزمانه دوگانه سوز که نیاز به روغن با خاکستر سولفاته اندک دارند، قابلیت کارکرد مطلوبی دارد. ادتیوهای بکار رفته در فرمولاسیون روغن سپاهان مایسا<span dir="LTR">X</span> &nbsp;موجب می گردد تا ضمن محافظت از قطعات فلزی در برابر خوردگی، زنگ زدگی و سایش، عمر کارکرد مفید روغن افزایش یافته و هزینه های ناشی از توقف دستگاه و تعویض روغن و لوازم جانبی کاهش یابد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>