فروشسوپر شارژ اسپیدی دیزل
سوپر شارژ اسپیدی دیزل

سوپر شارژ اسپیدی دیزل

<p> روغن سوپر شارژ اسپیدی با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص، برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی طراحی گردیده است که نیاز به روغن با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند. روغن سوپر شارژ اسپیدی در موتورهای سوپر شارژ و توربو شارژ با دور بالا و مدل های قبل از ۱۹۹۴ قابل استفاده می باشد.</p>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سوپر شارژ </strong>با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی که نیاز به روغنی با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند، طراحی گردیده است. روغن سوپرشارژ در موتورهای سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا و مدل طراحی پیش از ۱۹۹۴ میلادی قابل استفاده می&zwnj;باشد.</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۶px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CF-۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-F</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۷۹</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سوپر شارژ </strong>با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی که نیاز به روغنی با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند، طراحی گردیده است. روغن سوپرشارژ در موتورهای سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا و مدل طراحی پیش از ۱۹۹۴ میلادی قابل استفاده می&zwnj;باشد.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۶px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CF-۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-F</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۷۹</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی اسپشیال
روغن موتور دیزلی اسپیدی اسپشیال

روغن موتور دیزلی اسپیدی اسپشیال

<p> روغن موتور دیزل اسپشیال جهت خودروهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ و ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی که در شرایط آب و هوایی گرم فعالیت می کنند فرموله گردیده است. استفاده از روغن پایه خاص به علاوه مواد افزودنی ویژه ضد سایش، ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی موجب گشته روغن ضمن حفظ ویسکوزیته در تمام مدت کارکرد، افت فشار نداشته و حداکثر مراقبت را از قطعات مختلف موتور داشته باشد.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی
روغن موتور دیزلی اسپیدی

روغن موتور دیزلی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>دیزل</strong>، روانکاری با دوام و چندمنظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می&zwnj;باشد. روغن موتور دیزل با استفاده از مواد افزودنی خاص و عدد قلیائیت کل بالا، در موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری و نیز در آب و هوای مختلف منطبق با گرید ویسکوزیته وظایف یک روغن موتور دیزلی را به بهترین نحو انجام می&zwnj;دهد. روغن موتور <strong>دیزل</strong> در گریدهای تک درجه ای&nbsp; <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> ، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۵۰</span> و چند درجه ای <span dir="LTR">SAE ۲۰W-۵۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۲۵W-۵۰</span> عرضه می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی
روغن موتور دیزلی اسپیدی

روغن موتور دیزلی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>دیزل</strong>، روانکاری با دوام و چندمنظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می&zwnj;باشد. روغن موتور دیزل با استفاده از مواد افزودنی خاص و عدد قلیائیت کل بالا، در موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری و نیز در آب و هوای مختلف منطبق با گرید ویسکوزیته وظایف یک روغن موتور دیزلی را به بهترین نحو انجام می&zwnj;دهد. روغن موتور <strong>دیزل</strong> در گریدهای تک درجه ای&nbsp; <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> ، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۵۰</span> و چند درجه ای <span dir="LTR">SAE ۲۰W-۵۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۲۵W-۵۰</span> عرضه می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی
روغن موتور دیزلی اسپیدی

روغن موتور دیزلی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>دیزل</strong>، روانکاری با دوام و چندمنظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می&zwnj;باشد. روغن موتور دیزل با استفاده از مواد افزودنی خاص و عدد قلیائیت کل بالا، در موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری و نیز در آب و هوای مختلف منطبق با گرید ویسکوزیته وظایف یک روغن موتور دیزلی را به بهترین نحو انجام می&zwnj;دهد. روغن موتور <strong>دیزل</strong> در گریدهای تک درجه ای&nbsp; <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> ، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۵۰</span> و چند درجه ای <span dir="LTR">SAE ۲۰W-۵۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۲۵W-۵۰</span> عرضه می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشسوپر اولترا
سوپر اولترا

سوپر اولترا

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور <strong>سوپر اولترا</strong>، با استفاده از مواد افزودنی معتبر و روغن پایه تمام سینتتیک طراحی و فرموله شده است. این روغن با سطح کیفی <span dir="LTR">CI-۴</span> جهت موتورهای دیزلی مدرن توسط سازندگان خوردو توصیه می گردد. شاخص گرانروی بالا و استارت آسان موتور در هوای سرد، فواصل زمانی بلند مدت برای تعویض روغن، پایداری اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا، پایداری ویسکوزیته عالی در دمای بالا، خاکستر سولفاته پایین، فشار روغن بهینه در تمام شرایط کارکرد، کاهش مصرف سوخت و آلاینده های زیست محیطی، خواص ضدسایشی و ضد خوردگی عالی از جمله مزایای این روغن می باشد که&nbsp; آنرا برای خودروهای دیزلی با کارکرد در شرایط سخت کاری مناسب می سازد. این محصول دارای تاییدیه رسمی از شرکتهای&nbsp; <span dir="LTR">Mack</span>، <span dir="LTR">Volvo</span> و <span dir="LTR">Renault</span> می باشد.</p> </div> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۹۷.۹۴%;" width="۹۷%"> <tbody> <tr> <td colspan="۴" style="width:۱۰۰.۰%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۳۶.۶۸%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:.۷۸%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CI-۴</span></em></p> </td> <td style="height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۳۶.۶۸%;height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:.۷۸%;height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">VDS-۳</span></em></p> </td> <td style="height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">VOLVO</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="۳" style="width:۶۳.۵۴%;"> <p align="center" dir="RTL"> <span dir="LTR">ECF-۱-a</span></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CAT</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="۳" style="width:۶۳.۵۴%;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۷۱</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MAN</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۳۶.۶۸%;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:.۷۸%;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۲۹.۱, ۲۲۸.۱</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MB</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="۳" style="width:۶۳.۵۴%;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">EO-N</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Mack</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۳۲۸px;" width="۳۲۸"> <tbody> <tr> <td style="width:۱.۷۲%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:۱.۰۲%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="۲" style="height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱.۷۲%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:۱.۰۲%;height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">TE-ML ۰۷C</span></em></p> </td> <td style="height:۱۱px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ZF</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱.۷۲%;height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:۱.۰۲%;height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Type ۱</span></em></p> </td> <td style="height:۴px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MTU</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="۳" style="width:۴۹.۷۲%;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CES ۲۰۰۷۶</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CUMMINS</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="۳" style="width:۴۹.۷۲%;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">VI RLD-۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Renault Truck</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱.۷۲%;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:۱.۰۲%;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em>۱۳۳۸۱</em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور دیزلی اولترا
روغن موتور دیزلی اولترا

روغن موتور دیزلی اولترا

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور اولترا، با استفاده از مواد افزودنی معتبر در انواع نیمه سنتزی و معدنی طراحی و فرموله شده است. این روغن یک روغن چند درجه ای با سطح کیفی <span dir="LTR">API CH-۴</span> جهت استفاده در موتورهای دیزلی توربو شارژ می باشد و دارای خواص پاک کنندگی، آنتی اکسیدانی و مقاومت دمایی بالایی است به طوری که از موتور در مقابل اکسیداسیون، سایش، خوردگی و آلودگی های ناشی از احتراق تحت شرایط سخت کارکرد محافظت می کند. این محصول دارای تاییدیه رسمی از شرکتهای <span dir="LTR">Mack</span>، <span dir="LTR">Volvo</span> و <span dir="LTR">Renault</span> میباشد.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۹۷.۹۴%;" width="۹۷%"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">Performance level</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CH-۴/CG-۴/CF-۴/SJ</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">API</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">VDS-۳</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">VOLVO</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۵px;"> <p align="center" dir="RTL"> <span dir="LTR">ECF-۱-a</span></p> </td> <td style="height:۲۵px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">CAT</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۷۱</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">MAN</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۲۹.۱, ۲۲۸.۱</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">MB</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۸۰</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۳۲۶px;" width="۳۲۶"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">Performance level</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">VI RLD-۲</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">Renault Truck</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">EO-N</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">Mack</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۵px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">TE-ML ۰۷C</span></em></p> </td> <td style="height:۲۵px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">ZF</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Type ۱</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">MTU</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CES ۲۰۰۷۶</span></em></p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> <strong><em><span dir="LTR">CUMMINS</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td style="height:۲۳px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن لکوموتیو اسپیدی
روغن لکوموتیو اسپیدی

روغن لکوموتیو اسپیدی

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>لکوموتیو اسپیدی</strong> با استفاده از روغن پایه معدنی پارافینیک مرغوب و مواد افزودنی ویژه عاری از عنصر روی تولید گردیده است. به دلیل وجود آلیاژ نقره در یاتاقان لکوموتیوها که به شدت نسبت به فلز روی حساس می باشند، ادتیوهای بکار رفته در فرمولاسیون روغن لکوموتیو اسپیدی فاقد عنصر یاد شده بوده و لذا هیچ گونه اثر نامطلوبی بر یاتاقان ها ایجاد نمی نماید. همچنین عدد قلیائیت بالای این روغن، خنثی کننده ترکیبات اسپیدی حاصل از مصرف سوخت های با گوگرد بالا خواهد بود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>