فروشسوپر شارژ اسپیدی دیزل
سوپر شارژ اسپیدی دیزل

سوپر شارژ اسپیدی دیزل

<p> روغن سوپر شارژ اسپیدی با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص، برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی طراحی گردیده است که نیاز به روغن با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند. روغن سوپر شارژ اسپیدی در موتورهای سوپر شارژ و توربو شارژ با دور بالا و مدل های قبل از ۱۹۹۴ قابل استفاده می باشد.</p>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سوپر شارژ </strong>با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی که نیاز به روغنی با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند، طراحی گردیده است. روغن سوپرشارژ در موتورهای سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا و مدل طراحی پیش از ۱۹۹۴ میلادی قابل استفاده می&zwnj;باشد.</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۶px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CF-۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-F</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۷۹</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سوپر شارژ </strong>با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی که نیاز به روغنی با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند، طراحی گردیده است. روغن سوپرشارژ در موتورهای سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا و مدل طراحی پیش از ۱۹۹۴ میلادی قابل استفاده می&zwnj;باشد.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۶px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CF-۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-F</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۷۹</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی
روغن موتور دیزلی اسپیدی

روغن موتور دیزلی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>دیزل</strong>، روانکاری با دوام و چندمنظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می&zwnj;باشد. روغن موتور دیزل با استفاده از مواد افزودنی خاص و عدد قلیائیت کل بالا، در موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری و نیز در آب و هوای مختلف منطبق با گرید ویسکوزیته وظایف یک روغن موتور دیزلی را به بهترین نحو انجام می&zwnj;دهد. روغن موتور <strong>دیزل</strong> در گریدهای تک درجه ای&nbsp; <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> ، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۵۰</span> و چند درجه ای <span dir="LTR">SAE ۲۰W-۵۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۲۵W-۵۰</span> عرضه می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی
روغن موتور دیزلی اسپیدی

روغن موتور دیزلی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>دیزل</strong>، روانکاری با دوام و چندمنظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می&zwnj;باشد. روغن موتور دیزل با استفاده از مواد افزودنی خاص و عدد قلیائیت کل بالا، در موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری و نیز در آب و هوای مختلف منطبق با گرید ویسکوزیته وظایف یک روغن موتور دیزلی را به بهترین نحو انجام می&zwnj;دهد. روغن موتور <strong>دیزل</strong> در گریدهای تک درجه ای&nbsp; <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> ، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۵۰</span> و چند درجه ای <span dir="LTR">SAE ۲۰W-۵۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۲۵W-۵۰</span> عرضه می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی
روغن موتور دیزلی اسپیدی

روغن موتور دیزلی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>دیزل</strong>، روانکاری با دوام و چندمنظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می&zwnj;باشد. روغن موتور دیزل با استفاده از مواد افزودنی خاص و عدد قلیائیت کل بالا، در موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری و نیز در آب و هوای مختلف منطبق با گرید ویسکوزیته وظایف یک روغن موتور دیزلی را به بهترین نحو انجام می&zwnj;دهد. روغن موتور <strong>دیزل</strong> در گریدهای تک درجه ای&nbsp; <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> ، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۵۰</span> و چند درجه ای <span dir="LTR">SAE ۲۰W-۵۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۲۵W-۵۰</span> عرضه می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="right" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CD</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-D</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۲</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشSuper Charge
Super Charge

Super Charge

<div> <p> <strong>Super Charge </strong>oils are high quality, heavy duty diesel engine oils that couple selected base with a carefully balanced additive system. Besides enhancing engine performance, Super Charge protects engine parts for extended life and reduced maintenance costs.&nbsp; Pressure drop prevention, Low volatility, easy starting in cold weather conditions and extended TBN quality reserve are among features and benefits of this oil.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۶px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CF-۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-F</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">D۵</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CCMC</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">C۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ALLISON</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۲۸.۱</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MB</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۷۹</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشSuper Charge
Super Charge

Super Charge

<div> <p> <strong>Super Charge </strong>oils are high quality, heavy duty diesel engine oils that couple selected base with a carefully balanced additive system. Besides enhancing engine performance, Super Charge protects engine parts for extended life and reduced maintenance costs.&nbsp; Pressure drop prevention, Low volatility, easy starting in cold weather conditions and extended TBN quality reserve are among features and benefits of this oil.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۶px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CF-۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-F</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">D۵</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CCMC</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">C۴</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ALLISON</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۲۸.۱</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MB</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۱۳۷۹</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشSuper Charge
Super Charge

Super Charge

<div> <p> <strong>Super Charge </strong>oils are high quality, heavy duty diesel engine oils that couple selected base with a carefully balanced additive system. Besides enhancing engine performance, Super Charge protects engine parts for extended life and reduced maintenance costs.&nbsp; Pressure drop prevention, Low volatility, easy starting in cold weather conditions and extended TBN quality reserve are among features and benefits of this oil.<br /> &nbsp;</p> <p> <!--[if gte mso ۹]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso ۹]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>۰</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#۴۵;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="۰"/> <m:rMargin m:val="۰"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="۱۴۴۰"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso ۹]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="۹۹" LatentStyleCount="۳۷۱"> <w:LsdException Locked="false" Priority="۰" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" QFormat="true" Name="heading ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۷"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۸"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading ۹"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۶"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۷"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۸"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index ۹"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۷"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۸"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc ۹"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۵" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۱۰" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۱" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۱۱" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۲۲" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۲۰" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۶"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۷"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid ۸"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۴"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۵"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۶"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۷"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List ۸"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table ۳D effects ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table ۳D effects ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table ۳D effects ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web ۲"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web ۳"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۱" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۴" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۲۹" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۰" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۰" Name="Light Shading Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۱" Name="Light List Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۲" Name="Light Grid Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۳" Name="Medium Shading ۱ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۴" Name="Medium Shading ۲ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۵" Name="Medium List ۱ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۶" Name="Medium List ۲ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۷" Name="Medium Grid ۱ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۸" Name="Medium Grid ۲ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۶۹" Name="Medium Grid ۳ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۰" Name="Dark List Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۱" Name="Colorful Shading Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۲" Name="Colorful List Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۷۳" Name="Colorful Grid Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۱۹" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۲۱" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۱" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۲" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۳" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۷" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۳۹" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۱" Name="Plain Table ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۲" Name="Plain Table ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۳" Name="Plain Table ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۴" Name="Plain Table ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۵" Name="Plain Table ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۰" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="Grid Table ۱ Light Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="Grid Table ۲ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="Grid Table ۳ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="Grid Table ۴ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="Grid Table ۵ Dark Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="Grid Table ۶ Colorful Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="Grid Table ۷ Colorful Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴ Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful Accent ۱"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴ Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful Accent ۲"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴ Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful Accent ۳"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴ Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful Accent ۴"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴ Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful Accent ۵"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۶" Name="List Table ۱ Light Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۷" Name="List Table ۲ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۸" Name="List Table ۳ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۴۹" Name="List Table ۴ Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۰" Name="List Table ۵ Dark Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۱" Name="List Table ۶ Colorful Accent ۶"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="۵۲" Name="List Table ۷ Colorful Accent ۶"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso ۱۰]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:۰; mso-tstyle-colband-size:۰; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:۹۹; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:۰cm ۵.۴pt ۰cm ۵.۴pt; mso-para-margin:۰cm; mso-para-margin-bottom:.۰۰۰۱pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:۱۰.۰pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--></p> <div align="left"> <table border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:۱۱۸۴;mso-table-dir:bidi"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow:۰;mso-yfti-firstrow:yes"> <td colspan="۲" style="width:۱۸۴.۵۵pt;background:#۱۱۱۱۱۱;padding: ۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۲۴۶"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white">Performance Level</span></i></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:۱"> <td style="width:۱۴۸.۸۵pt;background:#۱۱۱۱۱۱;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۱۹۸"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white">CF-۴</span></i></p> </td> <td style="background:#۱۱۱۱۱۱;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white">API</span></i></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:۲"> <td style="width:۱۴۸.۸۵pt;background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۱۹۸"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">۲۱۰۴-F</span></i></p> </td> <td style="background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">MIL-L-</span></i></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:۳"> <td style="width:۱۴۸.۸۵pt;background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۱۹۸"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">D۵</span></i></p> </td> <td style="background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">CCMC</span></i></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:۴"> <td style="width:۱۴۸.۸۵pt;background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۱۹۸"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">C۴</span></i></p> </td> <td style="background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">ALLISON</span></i></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:۵"> <td style="width:۱۴۸.۸۵pt;background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۱۹۸"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">۲۲۸.۱</span></i></p> </td> <td style="background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">MB</span></i></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:۶;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:۱۴۸.۸۵pt;background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt" width="۱۹۸"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">۱۱۳۷۹</span></i></p> </td> <td style="background:#FBD۴B۴;padding:۰cm ۴.۵pt ۰cm ۴.۵pt"> <p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:۰cm;margin-bottom: .۰۰۰۱pt;text-align:center;line-height:normal"> <i><span dir="LTR" style="font-size:۹.۵pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">ISIRI</span></i></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p> &nbsp;</p>