روغن موتور دیزلی اسپیدی

TRACTOR, Premium ۱۰W-۳۰, ۲۰L