مدیریت تاثیرات شرکت بر محیط زیست
شرکت نفت سپاهان با توجه به خروجی مواد مختلف و مطابق با الزامات قانونی نسبت به تصفیه پساب و استفاده مجدد از آب خروجی حاصل از تصفیه پساب اقدام نموده و فضای سبز خود را توسعه و بهبود داده است. همچنین با ایجاد این سیستم شرکت توانائی کنترل آلودگی آب و خاک را داشته و تمامی جوانب و پیامد های مرتبط با این فرآیند را تحت کنترل قرار داده است.


ساخت روغن با طول عمر بیشتر (توسعه پایدار)
تولید روغن با طول عمر بیشتر باعث می گردد که روغن مصرف شده دیرتر به چرخه محیط زیست وارد شود. از اینرو شرکت نفت سپاهان در راستای ارج نهادن به محیط زیست، اقدام به تولید روغن موتورهای با طول عمر بالاتر نموده است .این امر نقش بسزائی در حفاظت از محیط زیست و همچنین توسعه پایدار ایفا می کند.

کنترل آلودگی هوا
شرکت نفت سپاهان به منظور حفظ ارزش های اجتماعی و همچنین توجه به سلامت جامعه ، کلیه خروجی های کوره ها را تحت کنترل داشته است و در این راستا نه تنها اندازه گیری مورد نظر توسط شرکتهای دارای صلاحیت در حال انجام است بلکه به صورت online نتایج اندازه گیری خروجی استاک کوره ها برای سازمان حفاظت محیط زیست قابل دسترس می باشد.

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: