سید جلال سیدی کنجانی

مهندسی شیمی گرایش پلیمر

  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره 10/3/1396
  • اهم سوابق کاری

مدیر گروه شیمیایی ساصد
مدیرعامل شرکت نفت بهران
قائم مقام و مدیر بهره برداری و طرح های ایرانول
مدیریت طرح‌های شرکت ناردیس
مدیرعامل شرکت انرژی آریادانا
مدیر پروژه فاز 3 پتروشیمی پردیس

  • عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر

شرکت نفت بهران
شرکت ناردیس
شرکت آریادانا