پیمان شاه علی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره 3/12/1395
  • اهم سوابق کاری

مدیرعامل شرکت راهبران جوان آرمان
معاون مالی و اداری هلدینگ مالی صبانفت
مدیرعامل شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا
معاون مالی و اداری شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش

  • عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر

شرکت راهبران جوان آرمان
شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا
شرکت آرمان پدیده خراسان
شرکت بورس بین المللی نفت