محمد زالی

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره 3/12/1395
  • اهم سوابق کاری

مدیرعامل شرکت پالایش نفت خوزستان
مدیرعامل شرکت پارس انرژی شاهد کیش
مدیرعامل پالایش پارسیان سپهر

  • عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر

شرکت پالایش نفت تهران
شرکت پالایش نفت آبادان
شرکت پالایش نفت شیراز
شرکت پالایش نفت اصفهان