محمد ابراهیمی

کارشناسی ارشد اقتصاد

  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره 21/12/1395
  • اهم سوابق کاری

قائم مقام شرکت نفت جی
قائم مقام شرکت تام ایران خودرو

  • عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر

شرکت نفت جی
شرکت آراز شیمی جلفا
شرکت تام ایران خودرو
شرکت فراسکو عسلویه
شرکت کارگزاری خبرگان سهام