مناقصه خرید 1000 عدد پالت فلزی096-99

توضیحات محصول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 (یک مرحله ای )

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید

شماره مناقصه :   096- 99 / ش ن س

شرح مناقصه : خرید 1000 عدد پالت فلزی

مهلت دریافت اسناد مناقصه  : از روز دوشنبه مورخ 99/11/27  لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/12/06  با مراجعه به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده در قبال ارائه فیش واریزی مبلغ اسناد مناقصه

مبلغ اسناد مناقصه : 1،000،000 (یکصد میلیون) ریال

مناقصه گران می بایست مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به شرح ذیل ارائه نمایند . به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  500،000،000 (پانصد میلیون) ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه :  رسید واریز مبلغ تضمین به حساب شرکت نفت سپاهان و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید از سوی شرکت نفت سپاهان .
(درج شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت  بر روی اسناد فوق الذکر الزامی است )

شماره حساب واریز وجه (صرفاً جهت تضمین شرکت در مناقصه) : حساب شماره 356804864 نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی (شناسه پرداخت: 07640076448(

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

نشانی و تلفن مناقصه گزار

تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه 28 پلاک 92 دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نفت سپاهان

تلفن: 8347-021 داخلی 153

هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

شرکت نفت سپاهان در رد یا قبول  یک یا تمام  پیشنهادها  بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.

توجه:شناسه واریز در درگاه بانکی 764000 می باشد