مناقصه استقرار سیستم اعلام و اطفاء حریق

توضیحات محصول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 (دو مرحله ای )

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید

شماره مناقصه :   045- 99 / ش ن س

شرح مناقصه : استقرار سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور و ساختمان دفتر مرکزی شرکت نفت سپاهان واقع در تهران

مهلت دریافت اسناد مناقصه  : از روز دوشنبه مورخ 99/05/27  لغایت دوشنبه 99/06/03  با مراجعه به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده در قبال ارائه فیش واریزی مبلغ اسناد مناقصه

مبلغ اسناد مناقصه : 500،000 (پانصد هزار) ریال

مناقصه گران می بایست مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به شرح ذیل ارائه نمایند . به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  200،000،000 (دویست میلیون ریال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه :  رسید واریز مبلغ تضمین به حساب شرکت نفت سپاهان و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید از سوی شرکت نفت سپاهان .
(درج شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت  بر روی اسناد فوق الذکر الزامی است )

شماره حساب واریز وجه (صرفاً جهت تضمین شرکت در مناقصه) : حساب شماره 356804864 نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی (شناسه پرداخت: 07640076448(

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

نشانی و تلفن مناقصه گزار

تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه 28 پلاک 92 دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نفت سپاهان

تلفن: 8347-021 داخلی 153

هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

شرکت نفت سپاهان در رد یا قبول  یک یا تمام  پیشنهادها  بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است .

توجه:شناسه واریز در درگاه بانکی 764000 می باشد.