محمدامیر نیکو همت
محمدامیر نیکو همت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
اهم سوابق کاری:
محمد زین العابدینی
محمد زین العابدینیرئیس هیئت مدیره
اهم سوابق کاری:
مشاور مدیر عامل شرکت نفت سپاهان
رئیس هیات مدیره و قائم مقام شرکت کیمیا اسپیدی قشم
عضو هیات مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا
معاون بازرسی شرکت نفت سپاهان
علیرضا جعفرپور
علیرضا جعفرپورعضو هیات مدیره
اهم سوابق کاری:
سعید یارمحمدی
سعید یارمحمدیعضو هیات مدیره
اهم سوابق کاری:
سید عبداله رضوی
سید عبداله رضویعضو هیات مدیره
اهم سوابق کاری: