مناقصه انتخاب پیمانکار جهت عملیات کف سازی بتنی (02-98)

توضیحات محصول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت ...

 ( دو مرحله ای )

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید

شماره مناقصه :   02- 98 / ش ن س

شرح مناقصه : انتخاب پیمانکار جهت عملیات کف سازی بتنی خیابان واقع در محل پالایشگاه نفت سپاهان در اصفهان به صورت قرارداد PC

مهلت دریافت اسناد مناقصه  :  از دوشنبه مورخ 98/01/19 لغایت  چهارشنبه 98/01/28  با مراجعه به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده در قبال ارائه فیش واریزی مبلغ اسناد مناقصه

مبلغ اسناد مناقصه : 500.000 (پانصد هزار) ریال

مناقصه گران می بایست مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به شرح ذیل ارائه نمایند . به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  100.000.000 (یکصد میلیون) ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه :  رسید واریز مبلغ تضمین به حساب شرکت نفت سپاهان و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید از سوی شرکت نفت سپاهان .
(درج شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت  بر روی اسناد فوق الذکر الزامی است )

شماره حساب واریز وجه : حساب شماره 4872037480 نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

نشانی و تلفن مناقصه گزار

تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه 28 پلاک 92 دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نفت سپاهان

تلفن: 8347-021 داخلی 153

هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

شرکت نفت سپاهان در رد یا قبول  یک یا تمام  پیشنهادها  بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است .

توجه : شناسه واریز در درگاه پرداخت 764000 می باشد
50,000ریال