عباس بنی شریف

کارشناسی ارشد حسابداری

  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره 10/3/1396
  • اهم سوابق کاری

مدیرعامل هلدینگ مالی صبا نفت
معاون مالی شرکت سرمایه گذاری اهداف
معاون مالی و بودجه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
مدیرعامل موسسه آمارگران

  • عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
هلدینگ مالی صبا نفت
شرکت سرمایه گذاری اهداف
موسسه حسابرسی آمارگران
شرکت پتروشیمی مروارید
شرکت مهندسی سروک آذر